Umowa w sprawie wspólnego prowadzenia i finansowania działalności Ośrodka „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach

Umowa w sprawie wspólnego prowadzenia i finansowania działalności Ośrodka „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach, zwanego dalej „Instytucją” zawarta w dniu 7 stycznia 2000 roku pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanym w dalszej części „Ministrem” reprezentowanym przez Pana Arkadiusza RYBICKIEGO Podsekretarza Stanu, a Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego w osobach Pana Sławomira ZGRZYWY Marszałka Województwa Podlaskiego i Pana Adama SZCZEPANOWSKIEGO Członka Zarządu Województwa Podlaskiego.


§ 1. 
W oparciu o List Intencyjny z dnia 10 lipca1999 r. podpisany przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie współprowadzenia Ośrodka „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz.721 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz.576), strony zawierają niniejszą umowę w sprawie współprowadzenia instytucji kultury pod nazwą Ośrodek „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” z siedzibą w Sejnach, zwanej dalej „Instytucją”. 

§ 2. 

 1. Instytucja staje się z dniem podpisania umowy instytucją wspólną – Województwa Podlaskiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 2. Współprowadzenie oznacza również współfinansowanie Instytucji, które polegać będzie na:
  a) zabezpieczeniu rokrocznie przez Województwo ze swojego budżetu pełnych kosztów funkcjonowania Instytucji, w tym: kosztów administracyjnych, eksploatacyjnych, płac, pochodnych płac,
  b) udziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w finansowaniu merytorycznej działalności Instytucji, w szczególności o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. 
 3. Plan działalności finansowej Instytucji uzgadniany będzie corocznie przez Marszałka Województwa Podlaskiego z Ministrem. 
 4. Wysokość dotacji przyznawanych przez strony umowy na rzecz Instytucji podlega corocznie uzgodnieniu w terminach określonych odrębnymi przepisami dotyczącymi sporządzenia projektu budżetu w formie aneksu do umowy stanowiącego integralną część umowy. 


§ 3. 
Dyrektor Instytucji powoływany będzie w drodze konkursu. 

§ 4. 
Postanowienia umowy nie wywierają wpływu na stosunki pracy osób zatrudnionych w Instytucji. 

§ 5. 

 1. Sejmik Wojewodztwa Podlaskiego w porozumieniu z Ministrem, nadaje Instytucji statut. 
 2. Zmiany statutu następują w tym samym trybie. 
 3. Wszelkie działania ze strony Sejmiku Województwa Podlaskiego i Ministra muszą być zgodne ze statutem. 
 4. Instytucja wpisana jest do samorządowego rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Województwo Podlaskie. 


§ 6. 
Województwo Podlaskie zapewni Instytucji siedzibę. 

§ 7. 

 1. Instytucja będzie składać Organizatorom półroczne i roczne sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym w terminie do 10 lipca i 1 stycznia każdego roku. 
 2. Na wniosek każdej ze stron, można wspólnie ustalić dodatkowe terminy składania sprawozdań oraz ich zakres. 


§ 8. 

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
 2. Umowa może zostać rozwiązana po upływie półrocznego okresu wypowiedzenia, na koniec roku budżetowego. 
 3. W przypadku rozwiązania umowy strony dokonują stosownych rozliczeń. 


§ 9. 
Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 10. 
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 15 stycznia 2000 roku. 

§ 11. 
Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron. 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
PODLASKIEGO 
CZŁONEK ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWAPODLASKIEGO 
MINISTER KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Aneks Nr 1/2000 
do umowy w sprawie wspólnego prowadzenia i finansowania działalności Ośrodka „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach, zwanego dalej „Instytucją”, z dnia 7 stycznia 2000 roku, zawarty w dniu 17 października 2000 roku pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanym w dalszej części „Ministrem” reprezentowanym przez Pana Arkadiusza RYBICKIEGO Podsekretarza Stanu, a Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego w osobach Pana Sławomira ZGRZYWY Marszałka Województwa Podlaskiego i Pana Adama SZCZEPANOWSKIEGO Członka Zarządu Województwa Podlaskiego. 

Na podstawie § 9 umowy wskazanej powyżej, strony ustalają, co następuje: 

§ 1. 
W umowie w sprawie wspólnego prowadzenia i finansowania działalności Ośrodka „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach, zwanego dalej „Instytucją”, wprowadza się następujące zmiany:  

 1. § 2 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie: „Wysokość dotacji pryznawanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego każdorazowo będą określały porozumienia zawierane z Zarządem Województwa Podlaskiego, zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie określenia zakresu zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r. (Dz. U. Nr 40, poz. 463)”, 
 2. § 5 ust. 1 umowy, otrzymuje brzmienie: „Zarząd Województwa Podlaskiego w porozumieniu z Ministrem, nadaje Instytucji statut.” 


§ 2. 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 3. 
Aneks został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron. 

Marszałek Województwa Podlaskiego 
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Filmy

Koncert Bożonarodzeniowy w Białej Synagodze  

 

Obrus Babci Krystyny  / Grandma Christina’s tablecloth

 

Zbigniew Machej w Krasnogrudzie

| 25.07.2018 | Krasnogruda

 

Leszek Szaruga w Krasnogrudzie

| 27.10.2018 | Krasnogruda

 

Andrzej Jagodziński | 18.07.2018 | Krasnogruda

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wyniosła 292.029,67 zł.

W 2017 roku Fundacja uzyskała również kwotę 12.221,60 zł w formie wpłat z 1% podatku.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie udzieliło nam pożyczki na zamknięcie inwestycji oraz pomogło zorganizować montaż finansowy przy współpracy z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie dla zapewnienia pełnej płynności przy prowadzeniu inwestycji związanej z rewitalizacją zabytkowego kompleksu dworskiego w Krasnogrudzie, w którym powstaje Międzynarodowe Centrum Dialogu.

www.tise.pl

Informacja o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

"Biuletyn Pogranicza" w Twojej skrzynce

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI