Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pogranicze.sejny.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Wyłączenia

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: ITEE.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wynik analizy (ocena dostępności)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Inspektor Ochrony Danych, e-mail: agata@pogranicze.sejny.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 5650369. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach znajduje się przy ul. Piłsudskiego 37, 16-500 w Sejnach.

Zewnętrzne drogi komunikacyjne prowadzące do wszystkich budynków przystosowane pod osoby niepełnosprawne

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

1. Placówka użytkuje kompleks obiektów na które składają się 3 budynki: Dom Pogranicza w Sejnach (A), Biała Synagoga w Sejnach (B), Dawna Jesziwa w Sejnach (C).

2. Przed Budynkami B i C znajduje się bezpłatny parking.

3. Wejścia główne budynków (A, B, C) posiadają odpowiednie nachylenie lub pochylnie, prowadzi do nich utwardzona powierzchnia.

4. Istnieje możliwość bezpośredniego podjechania pod drzwi, bez dłuższego postoju.

5. Wejścia Główne są oświetlone i oznakowane tablicą informacyjną.

6. Szerokość ciągów komunikacyjnych (korytarzy) jest odpowiednia i umożliwia poruszanie się osobom na wózkach.

7. Toalety są częściowo lub całkowicie przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

8. Na teren budynku można wejść z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

>Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach nie udostępnia aplikacji mobilnych.