Goście, staże, wolontariusze

Staż w Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza, Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach można odbywać przez cały rok.

Zapraszamy doktorantów, studentów i uczniów zainteresowanych, szeroko pojętą problematyką wielokulturowej Europy środkowowschodniej. Staż daje możliwość praktycznego zapoznania się z nowatorskimi metodami pracy w bibliotece, spotkania z bogatym specjalistycznym zbiorem materiałów tematycznych dotyczących literatury, historii, kultury i sztuki Europy Środkowowschodniej oraz problematyki mniejszości etnicznych i wyznaniowych w tym obszernego działu dotyczącego regionu Podlasia i jego wielokulturowego dziedzictwa.

Staż można odbywać w pracowniach Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza, Pracowni Czasopism i Wycinków Prasowych, Pracowni Judaistycznej, Pracowni Cyganologicznej, Pracowni Krajów Nadbałtyckich, Pracowni Wschodnioeuropejskiej, Pracowni Audiowizualnej oraz Pracowni Filmowej.

Zajęcia w ramach stażu skoncentrowane będą na interesującym zarówno stażystę jak i CDKP temacie i będą polegały na:

  1. systematyzowaniu, skanowaniu i katalogowaniu zbiorów
  2. sporządzaniu notatek w katalogu komputerowym do kolekcji zgromadzonych w powyżej wymienionych Pracowniach
  3. tworzeniu bibliografii
  4. pomocy przy tworzeniu działów tematycznych na internetowej stronie CDKP

Od stażysty wymagamy pasji, pracowitości, zaangażowania w powierzone mu obowiązki oraz cierpliwości. Dobrej znajomości jednego z języków słowiańskich w stopniu umożliwiającym dobre rozumienie tekstu oraz bardzo dobrej znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym płynne pisanie, dobrze widziana znajomość języka angielskiego. Umiejętności pracy przy komputerze. Preferowane wykształcenie humanistyczne (zakończone lub w trakcie) oraz znajomość zagadnień z dziedzin historii, kultury, literatury i sztuki krajów Europy i Azji.

Podczas stażu gwarantujemy możliwość pełnego dostępu do wszystkich zgromadzonych w Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza zbiorów. Zobowiązujemy się do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy merytorycznej oraz praktycznej stwarzającej dobre warunki do pracy. Gwarantujemy nieodpłatny dostęp do zaplecza technicznego takiego jak komputer z dostępem do Internetu, możliwość drukowania i kserowania materiałów ze zbiorów w zakresie, na jaki zezwala regulamin instytucji.

Ośrodek Pogranicze daje również możliwość stażystce/stażyście nawiązania licznych kontaktów z osobami, które są partnerami w pracy Ośrodka oraz licznymi uczestnikami warsztatów pogranicza, staży, naukowcami, studentami czy dziennikarzami. Uczestniczenia w zajęciach pracowni artystycznych tkacka, ceramiczna i audio prowadzonych z młodzieżą i dziećmi z regionu. Możliwość poznania kultury Polaków i Litwinów oraz tradycji i historii wielokulturowego regionu Polski, jakim jest sejneńszczyzna. Termin stażu jest do uzgodnienia z „Pograniczem”, ale nie krótszy niż 2 tygodnie.

          Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy lub listowny pod adres: 

Agata Szkopińska 
Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza 
Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" 
Piłsudskiego 37 
16-500 Sejny 
agata@pogranicze.sejny.pl