Rezydencja poetki i tłumaczki z Ukrainy Natalii Belczenko

Natalia Belczenko

Natalia Belczenko (1973) - poetka i tłumaczka. Urodziła się w Kijowie. Ukończyła Wydział Filologiczny Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki. Członkini Ukraińskiego PEN Clubu i STL.

Autorka dziesięciu książek poetyckich, m. in. Zrymorodok, Znaky i znady, Murmuracija, Naddnieprze Jej poezję tłumaczono na 16 języków. Laureatka Nagrody Huberta Burdy (Niemcy, 2000), nagrody za 3 miejsce w konkursie na najlepsze tłumaczenia poezji Wisławy Szymborskiej (Polska, 2015) oraz nagrody Fundacji im. Łesi i Petra Kowałewych (USA, 2019). Stypendystka programu Ministra Kultury RP „Gaude Polonia”. W 2022 – uczestniczyła w V Światowym Kongresie Tłumaczy Literatury Polskiej. Rezydentka Fundacji Wisławy Szymborskiej, Instytutu Literatury (Kraków), Alphabetville (Marsylia).

Wśród poetów polskich tłumaczonych przez nią na ukraiński są m.in. Jarosław Iwaszkiewicz, Bolesław Leśmian, Anna Świrszczyńska, Zuzanna Ginczanka, Krzysztof Kamil Baczyński, Kazimiera Iłłakowiczówna, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Mieczysław Jastrun, a także poeci współcześni: Ariel Rosé, Ewa Filipczuk, Janusz Radwański, Barbara Gruszka-Zych, Krzysztof Szatrawski, Urszula Benka, Piotr Mitzner, Krzysztof Lisowski, Michał Rusinek. Tłumaczyła również kolędy polskie.

W Krasnogrudzie Natalia Belczenko pracuje nad przekładami poezji Haliny Poświatowskiej, które zostaną opublikowane w przyszłości w Ukrainie. W 2022 roku jej tłumaczenie książki Bartosza Suwińskiego "Słowo o istnieniu. O twórczości Haliny Poświatowskiej" zostało opublikowane przez wydawnictwo Krok.

Czas rezydencji w Miedzynarodowym Centrum Dialogu: 15 marca 2024 - 15 kwietnia 2024

Autorka fot. Marysia Gąsecka

Наталія Бельченко (1973)

Поетка й перекладачка. Народилася в Києві. Випускниця філологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Членкиня Українського ПЕН та Польської спілки перекладачів літератури.

Авторка десяти збірок віршів, зокрема Зримородок, Знаки і знади, Мурмурація, Naddnieprze. Її поезії перекладалися 16-ма мовами. Лауреатка літературної премії Губерта Бурди (Німеччина, 2000), одна з переможців конкурсу на найкращий переклад поезії Віслави Шимборської (Польща, 2015) та премії Фонду ім. Лесі і Петра Ковалевих (США, 2019). Стипендіатка Gaude Polonia. В 2022 році брала участь у V Світовому конгресі перекладачів польської літератури. Резидентка Фундації Віслави Шимборської, Інституту літератури (Краків), Alphabetville (Марсель).

Серед польських поетів, яких вона переклала українською, є Ярослав Івашкевич, Болеслав Лесьмян, Анна Свірщинська, Зузанна Гінчанка, Кшиштоф Каміль Бачинський, Казімєра Іллаковічувна, Віслава Шимборська, Чеслав Мілош, Мечислав Яструн, а також сучасні поети: аріель розе, Ева Філіпчук, Януш Радванський, Барбара Грушка-Зих, Кшиштоф Шатравський, Уршуля Бенка, Пьотр Міцнер, Кшиштоф Лісовський, Міхал Русінек. Перекладала також польські колядки.

У Красногруді Наталія Бельченко працює над перекладами поезій Галини Посвятовської для майбутнього видання в Україні. У 2022 році в її перекладі вийшла у видавництві «Крок» книга Бартоша Сувінського «Слово про існування. Про творчість Галини Посвятовської».