Rezydencja twórcza w Krasnogrudzie - Larysa Andriievska

Larysa Andriievska

Larysa Andriievska jest ukraińską tłumaczką, redaktorką, kuratorką serii wydawniczych i autorką kilku antologii. Zajmuje się zarządzaniem projektami i tłumaczeniami artystycznymi, bada polski teatr absurdu i najnowszy dramat, wątki żydowskie w literaturze polskiej oraz kulturę pogranicza.

Nadzoruje projekty wydawnicze, tłumaczeniowe, teatralne i transgraniczne społeczno-kulturalne. Należy do Narodowego Związku Twórców Teatralnych Ukrainy oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Tłumaczy.

Ma w dorobku dzieła Witolda Gombrowicza, Zbigniewa Herberta, Marii Konopnickiej, Stanisława Lema, Kornela Makuszyńskiego, Sławomira Mrożka, Bolesława Prusa, Tadeusza Różewicza, Witkacego i in.

Była stypendystką i rezydentką programów: Ministra Kultury RP Gaude Polonia, Kolegium Tłumaczy Instytutu Książki, Ventspilshaus (Łotwa), Centrum Edukacji Europejskiej (Węgry), Polskiego Instytutu Literatury, Centralnego Domu Kultury (Warszawa), rezydencje literackiej w Puszczy Białowieskiej, Bałtyckiego Domu Pisarzy i Tłumaczy (Szwecja), Faberlull (Katalonia), Looren Residence (Szwajcaria), Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

Podczas pobytu w Krasnogrudzie kończy pracę nad dużym wyborem dramatów Sławomira Mrożka (9 kluczowych sztuk), tłumaczy powieść Mikołaja Łozińskiego, a także bada twórczość Józefa Albina Herbaczewskiego, prawie zapomnianego autora z pogranicza polsko-litewskiego.

Czas rezydencji w Miedzynarodowym Centrum Dialogu: 10 marca 2024 - 10 kwietnia 2024

Ator zdjęcia - Marti Albesa

Лариса Андрієвська — українська перекладачка, редакторка, театральна діячка, упорядниця кількох антологій. Працює в галузях проєктного менеджменту й художнього перекладу, досліджує польський театр абсурду й найновітнішу драматургію, а також юдаїку й культуру пограниччя.

Курує видавничі, перекладацькі, театральні та транскордонні соціокультурні проєкти.

Належить до Національної Спілки театральних діячів України й до Міжнародної асоціації перекладачів.

Була стипендіаткою і резиденткою програм міністра культури РП Gaude Polonia, Kolegium Tłumaczy польського Інституту книжки, Ventspilshouse (Латвія), Центру європейської освіти (Угорщина), польського Інституту літератури (Краків), Центрального будинку культури (Варшава), літературної резиденції «Біловезька пуща», Балтийського будинку письменників і перекладачів (Швеція), Faberlull (Каталонія), Looren Residence (Швейцарія), Театрального інституту ім. Збіґнева Рашевського (Познань). Була також стипендіаткою українського ПЕН 2022 року.

У перекладацькому доробку твори Вітольда Ґомбровича, Збіґнева Герберта, Марії Конопницької, Станіслава Лема, Корнеля Макушинського, Славомира Мрожека, Болеслава Пруса, Тадеуша Ружевича, Віткація та ін.

Основною метою перебування в Красногруді є український переклад знакового роману Миколая Лозинського «Страмер», роботі над яким свого часу завадило повномасштабне вторгнення. Окрім того, резидентка готує до публікації великий вибір драматургії Славомира Мрожека (9 ключових п’єс), а також досліджує життя і творчість Юзефа-Альбіна Гербачевського, співця польсько-литовського пограниччя.